A bejelentett részesedés

A bejelentett részesedések bejelentésére vonatkozó 75 napos jogvesztő határidőt oldja fel a törvénymódosítás egy rövid időtartam erejéig, és kitolja a bejelentés lehetőségét a 2023-as társasági adóbevallás benyújtásának határidejére. Így az adózó a 2023. december 31. napját megelőző napon bejelentett részesedésnek nem minősülő részesedését utólag bejelentheti az adóhatóságnak. Ezzel a részesedés későbbi elidegenítése akár adómentes is lehet. [1]

A bejelentett részesedés lényege, hogy a legalább egy éven át tartott részesedés elidegenítésén elért árfolyamnyereséggel az értékesítéskor csökkenthető lesz majd az adóalap. [2] Azonban azzal is számolni kell, hogy ha árfolyamveszteséget realizál az adózó a bejelentett részesedés értékesítésével összefüggésben, akkor annak összege majd növelni fogja az adóalapot (így a veszteség adósemleges lesz). [3]

A bejelentett részesedés jogintézményével lehet és érdemes is élni mind belföldi társaságban, mind pedig külföldi személyben (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) szerzett részesedés megszerzése esetén. [4]

A bejelentés megtételére 75 napos jogvesztő határidő vonatkozik, a törvénymódosítással életbe léptetett moratórium ennek a határidőnek az átmeneti feloldására vonatkozik.

„A” társaság 2023. március 1-jén 20%-os mértékű részesedést szerzett „B” társaságban, a részesedésszerzést azonban 75 napon belül nem jelentette be. Ezen mulasztását a 75 napos jogvesztő határidő elteltét követően már nem pótolhatta.
A törvény adta lehetőséggel élve 2024.05.31-ig a bejelentés megtehető a T201T jelű nyomtatványon.

Fontos! A törvénymódosítás szerinti választás esetén az adózó a részesedés független felek által alkalmazandó piaci értéke és könyv szerinti értéke (bekerülési értéke) 2023. december 31-én fennálló nyereségjellegű különbözetének 20 százaléka, mint adóalap után az adót az éves társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig bevallja és megfizeti.

„A” társaság 2023. március 1-jén 20%-os mértékű részesedést szerzett „B” társaságban. A részesedés szerződés szerinti értéke 60 000 E Ft. A részesdés piaci értékét 2023.12.31-ei fordulónapra cégértékeléssel 100 000 E Ft állapították meg. A különbözet 20 százalékának megfelelő társasági adót, 720 E Ft-ot a 2023 évről beadandó társasági adóbevallásban kell bevallani. A 8 M Ft különbözet és a 720 E Ft adó összegével az üzletrész értékesítésekor az adóalap nem csökkenthető, erre figyelni kell.

A különbözet után számított adóalap és adó terhére csökkentés nem érvényesíthető. A már leadózott összegre tekintettel a részesedés szerzési (bekerülési) értéke a részesedés független felek által alkalmazandó 2023. december 31-én fennálló piaci értékének megfelelő összeg. Az előző eset szerinti részesedés értékesítését szemlélteti a mellékelt számítás.
Az adózónak a bevallás benyújtásakor rendelkeznie kell független könyvvizsgáló vagy a részesedés értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentésével, amely alátámasztja a részesedés független felek által alkalmazandó piaci értékét.
Ezért fontos lehet – ha valamelyik adóalany él az utólagos bejelentés lehetőségével – egy adóhatósági ellenőrzés során, a megfelelő piaci érték vizsgálatakor.

„A” Táraság értékesíti a bejelentett részesedést 2024. június 1-én 120 000 E Ft értéken.

Az árfolyamnyereség a következőképpen alakul:
a) ha nem jelentette volna be a részesedést
120 000 E Ft értékesítési ár
– 60 000 E Ft bekerülési érték (szerzéskori érték)
60 000 E Ft árfolyamnyereség
5 400 E Ft társasági adó (9 százalék)

b) bejelentett részesedés esetén

bekerülési érték meghatározása
100 000 E FT (2023.12.31 fordulónapi piaci érték)
-8 720 E FT (különbözet utáni adóalap és adó)
91 280 E Ft

120 000 E Ft értékesítési ár
-91 280 E Ft bekerülési érték
28 720 E Ft árfolyamnyereség (adóalapcsökkentő)
0 E Ft társasági adó

Nincs szükség a további bejelentésre, ha az adózó új részesedést nem szerez, csupán a már bejelentett részesedésének névértéke növekszik. A részesedést szerző társaságnak nem kell megismételnie a bejelentést, ha ugyan az ügylet során megemelkedik a korábban már bejelentett részesedés névértéke, azonban annak %-os mértéke nem változik.

„A” belföldi gazdasági társaság 2023. március 1-én 30%-os részesedést szerez „B” társaságban, amelyet a jogvesztő 75 napon belül bejelentett. A részesedés szerződés szerinti vételára (bekerülési érték) 200 000 E Ft. 2023. augusztus 1-én a tagok megemelik „B” társaság jegyzett tőkéjét a tulajdoni részesedésük arányában, ez „A” esetében 10 000 E Ft-ot jelent. „A” társaság tulajdoni részesedése „B” társaságban továbbra is 30% marad, ezért „A” társaság részesedésének ezt a 10 000 E Ft-os értéknövekedését már nem kell bejelenteni. Az 1 éves tartási idő az eredeti 20%-os mértékű részesedés szerzésének napján (2023. március 1.) kezdődik a 10 000 E Ft-os értéknövekedés tekintetében is.

Az újonnan szerzett részesedések abban az esetben is bejelenthetők, ha az adott személyben szerzett korábbi részesedéseket nem jelentette be az adózó.

„A” társaság 2023. március 1-én 20%-os részesedést szerez „B” társaságban, amelynek bejelentését elmulasztotta. „A” társaság „B” társaságban 2023. augusztus 1-jén további, 10%-os mértékű részesedést vásárol üzletrész-adásvételi szerződés keretében, ezáltal részesedése 30%-ra nő. Ebben az esetben – mivel nemcsak a részesedésének értéke, hanem annak %-os mértéke is növekszik – „A” társaság az újonnan megszerzett 10%-os mértékű részesedést bejelentheti a szerzéstől számított 75 napon belül ahhoz, hogy bejelentett részesedésnek minősüljön, függetlenül attól, hogy a 20 %-os részesedést nem jelentette be. Az 1 éves tartási idő a 10%-os részesedés tekintetében annak megszerzése napján kezdődik.

[1] A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 29/A. § (119) – (123) bekezdései (Beiktatta a globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIV. törvény 60. §-a)
[2] Tao tv. 7. § (1) dz) pont
[3] Tao tv. 8. § (1) mb) pont
[4] Tao tv. 4. § 5. pont

2023. december 7.

transzferár bejegyzett könyvvizsgáló

Papp-Vida Csilla
adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló

További tartalmak